Do czego może prowadzić społeczno-kulturowa globalizacja?

Globalizacja, jak niemal każde postępujące zjawisko, posiada zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Dotychczas nieznane i niemożliwe do przewidzenia są efekty, jakie pociągnie za sobą istnienie globalizacji. Istnieją jednak na ten temat rozmaite teorie. Twórcą jednej z nich jest Ulf Hannerz, który zakłada cztery możliwe scenariusze rozwoju uniformizacji kulturowej. W myśl jego założeń, możliwy do spełnienia jest wariant globalnej homogenizacji.

W jego wyniku miałyby zaniknąć rozmaite kultury lokalne, a zamiast swoich tradycji przyjęłyby wzory z zachodniej kultury, uznawanej za dominującą. Z kolei według stworzonego przez Hannerza wariantu nasycenia kulturowego, lokalne wzorce kulturowe będą eliminowane stopniowo, przez kilka pokoleń. W myśl wariantu deformacji kulturowej, między światowymi społeczeństwami ma zachodzić proces dyfuzji. Za jego przyczyną kultura zachodnia ma być przyjmowana w innych państwach po uprzednim przefiltrowaniu. W wyniku takiego działania przyjmowane mają być tylko wartości niższego poziomu, a wzorce dostosowane są do lokalnych tradycji.

Według ostatniego z wariantów – amalgamacji kulturowej – to kultura zachodnia wzbogacana jest o elementy kulturowe rodem z peryferii.