Prawo autorskie

Polskie prawo autorskie zasadniczo dzieli się na prawo autorskie prawo osobiste oraz autorskie prawo majątkowe. Rozróżnienie to pozwala na prawny obrót dobrami intelektualnymi wytwarzanymi przez człowieka. Przedmiotem prawa autorskiego są wszystkie efekty działalności człowieka o znamionach utworu. Utworem z kolei nazywamy te przejawy działalności ludzkiej, które mają znamiona twórczej inwencji, mają więc pierwiastek kreacyjny oraz są ustalone w jakiejś postaci – pisanej, nagranej, zarejestrowanej elektronicznie.

Prawo autorskie osobiste jest niezbywalne i przysługuje dożywotnio autorowi dzieła. Autorstwa nie można się nawet w sposób dobrowolny zrzec – jest ono przypisane osobie, która stworzyła dzieło nie tylko do końca życia, ale także pośmiertnie. Inaczej ma się sprawa praw majątkowych – są one zbywalne. Oznacza to możliwość przekazania pozowlenia na dysponowanie dobrami artystycznymi.

Prawa majątkowe można przekazać na drodze umowy licencyjnej, w której obie strony – zrzekający się oraz nabywający ustalają zasady obopólnej współpracy.